Regulamin sklepu

§ 1
Informacja o Firmie

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.laserovo.pl prowadzonego jest przez: Laserovo.pl Grzegorz Var Bogya de Csepy, ul. Wiślana 52/11, 44-119 Gliwice, NIP: 631-25-87-254, REGON: 382527263, tel: 609 842 050 zwanego w dalszej części Sprzedawcą lub Usługodawcą.

§ 2
Warunki ogólne
 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który doliczany jest po dodaniu produktów do koszyka, wybraniu sposobu dostawy i przejściu do płatności. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili składania zamówienia i obowiązują do czasu jego realizacji.
 2. Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 375px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania swoich danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login jest adresem e-mail Klienta a hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 4. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
§ 3
Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT,  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.laserovo.pl.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Grzegorz Var Bogya do Csepy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Laserovo.pl Grzegorz Var Bogya de Csepy wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wiślana 52/11, 44-119 Gliwice, NIP: 631-25-87-254, REGON: 382527263, adres poczty elektronicznej: biuro@laserovo.pl.

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 4
Zamówienia
 1. W celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.laserovo.pl Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie towaru do koszyka,
  • wybór sposobu dostawy,
  • wybór sposobu płatności,
  • wybór miejsca wydania (dostarczenia) rzeczy,
  • złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku: zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia, które nie zostało odebrane lub opłacone przez Klienta w ciągu 14 dni od jego złożenia.
 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Zakupiony towar jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta sposobem dostawy do wskazanego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
§ 5
Wysyłka i dostawa
 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Paczkomatów inPost
  • Kuriera inPost
  • Kuriera DPD
 3. Koszt dostawy pokrywany jest przez Klienta. Naliczany jest on automatycznie po dodaniu produktów do koszyka i przejściu do kasy. Jego wysokość zależy od wybranej przez Klienta opcji dostawy.
 4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
  W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (§ 8 Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
§ 6
Sposoby płatności
 1. Płatność za zakupy w sklepie internetowym www.laserovo.pl może być dokonywana w następujący sposób:
  • Przelewem elektronicznym poprzez serwis Przelewy24.
  • Za pośrednictwem szybkich płatności BLIK obsługiwanym przez serwis Przelewy24.
  • Przelewem tradycyjnym.
  • Płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze zamówienia
§ 7
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem produktów personalizowanych.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji poprzez wypełnienie i wysłanie przygotowanego formularza
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Laserovo.pl Grzegorz Var Bogya de Csepy Wiślana 52/11, 44-119 Gliwice nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
§ 8
Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów przesłania towaru.
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 8. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§ 9
Reklamacje i odstąpienie od umowy z tytułu rękojmi
 1. Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, gdy oferowany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 556 do 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary zgodne z opisem i wolne od wad. Informujemy, że odcień materiału, z którego jest wykonany oferowany przedmiot może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Wynika to m. in. z możliwości technicznych monitorów, różnych partii dostarczonego materiału (sklejka, pleksi, i tym podobne) czy wpływu tła na subiektywny odbiór koloru. Takie drobne różnice nie wyczerpują definicji niezgodności oferowanego towaru z umową.
 3. Reklamacje i zgłoszenia odstąpienia od umowy składać należy na piśmie:
  • za pomocą poczty na adres Usługodawcy – Laserovo.pl Grzegorz Var Bogya de Csepy 44-119 Gliwice ul. Wiślana 52/11 (podany w § 1 niniejszego Regulaminu),
  • za pomocą e-maila na adres biuro@laserovo.pl.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem.

*Uwaga: produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.

 

§ 10
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce Prywatności.
§ 11
Postanowienia końcowe
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z aktualnym brzmieniem od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. O zmianach Regulaminu zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane jak najszybciej przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu wprowadzane będą jedynie w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub usprawnienia świadczonych usług.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia Regulamin.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące przepisy prawne.